HÍREK, INFORMÁCIÓK

Adatvédelmi jogszabályok listája

A személyes adatok kezelésére vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz rendelkezéseket. Nem könnyű feladat megtalálni és megismerni mindet.

könyvkupac

Összeszedtük azoknak a jogszabályoknak a listáját, amelyek a legtöbb vállalkozó tevékenység során felmerülő adatkezelésre vonatkoznak:

 • GDPR – Általános adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Infotv. – Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény  („Eker. tv.”)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

Minden vállalkozásnak fontos emellett ismernie azokat az ágazati jogforrásokat, amelyek speciálisan a tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak.

Egy oktatásokat szervező cég adatkezeléseit nagyon pontosan meghatározzák az oktatási tárgyú jogszabályok, mint például

 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény,
 • A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet,
 • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint
 • A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet.

Egy egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás adatkezeléseire teljesen más szabályok vonatkoznak, elsősorban

 • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint
 • Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény.

Az Ön vállalkozása mivel foglalkozik? Ismeri az adatkezeléseire vonatkozó jogszabályokat? Keressen minket, és segítünk!