HÍREK, INFORMÁCIÓK

Mi alapján kezelhetünk személyes adatokat?

Az adatkezelés akkor jogszerű, ha az alábbiak közül valamelyik állítás igaz:

  1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez
  2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
  3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
  4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
  5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
  6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek

Ezek a GDPR 6. cikkében szereplő lehetséges jogalapok.

Az adatkezelés megkezdése előtt mindig végig kell gondolni, hogy melyik pont alapján kezelheti vállalkozásunk az adatokat, „választani kell” a jogalapok közül.

A legtöbb vállalkozás a fentiek közül legfeljebb 4 jogalapot használ:

  • hozzájárulást kér az érintettől az adatkezeléshez, vagy
  • szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezel, vagy
  • jogszabály írja elő számára az adatkezelést (kötelező adatkezelés), vagy
  • a saját, vagy egy harmadik fél jogos érdeke teszi szükségessé az adatkezelést.

Minden más adatkezelői feladat (pl. hozzájáruló nyilatkozat beszerzése az érintettől, érdekmérlegelési teszt elvégzése, stb.), valamint érintetti jogosultság (pl. tiltakozáshoz, adattovábbításhoz való jog, stb.) a jogalaphoz igazodik, ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az erre vonatkozó szabályokkal.
Nagyon fontos, hogy ha a fentiek közül egyiknek sem felel meg az adatkezelés, akkor nem szabad elkezdeni/meg kell szüntetni!

Ha szeretne többet tudni az adatkezelési hozzájárulás szabályairól, figyelje a Lakatblog következő cikkét!